Projekt Lubelska Koalicja na rzecz Integracji jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 r., zaś docelowo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r. Budżet całkowity projektu wynosi 2960997,05 zł, z czego wkład ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynosi 2220747,79 zł. 

Projekt Lubelska Koalicja na rzecz Integracji skierowany jest do cudzoziemców, którzy nie posiadają obywatelstwa żadnego z krajów UE, a jednocześnie należą przynajmniej do jednej niżej wymienionych grup:

a) są studentami szkół wyższych w Lublinie lub uczestnikami kursów przygotowawczych na studia;

b) są uczniami lub słuchaczami szkół: podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, szkół policealnych, pomaturalnych i artystycznych;

c) są osobami pracującymi lub członkami rodziny osoby pracującej;

d) są osobami poszukującymi pracy lub członkami rodziny osoby poszukującej pracy;

e) są liderami środowisk migranckich.

Uczestnicy w ramach projektu korzystają z możliwości m.in. poznawania kultury i historii Polski, nauki języka polskiego, udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, integracji ze studentami polskimi i zagranicznymi. 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu Lubelska Koalicja na rzecz Integracji przewidziane są następujące działania:

 • Punkt wsparcia migrantów (działania integracyjne, pomoc psychologiczną, informację w bieżących sprawach i problemach)
 • Common Room, czyli pomieszczenie na KUL, które posłuży integracji uczestników projektu oraz wolontariuszy z Polski
 • Summer School (9-dniowe zajęcia pn. Protection of Migrants’ Rights, tematyka zajęć obejmuje: 1) Ochrona praw człowieka w Polsce; 2) Organizacja systemu sądownictwa i administracji państwowej; 3) NGO i organizacje międzynarodowe; 4) Zarys europejskiego prawa migracyjnego; 5) Skarga do ETPCZ
 • Świetlica integracyjno-opiekuńcza dla dzieci migrantów (dzieci w wieku 6-10 lat będą miały możliwość otrzymania wsparcia w obowiązkach szkolnych, wyrównania wiedzy z zakresu j. polskiego, itp.)
 • Grupa wsparcia dla rodziców cudzoziemców (program pozwala na rozwinięcie kompetencji społecznych, poprawienie komunikacji w rodzinie, budowanie grupy wzajemnego wspierania się rodziców) 
 • Orientation week – celem tego działania jest zapoznanie studentów z życiem w Polsce i studiowaniem
 • Wycieczki edukacyjne, które umożliwią cudzoziemcom poszerzenie wiedzy w zakresie geografii, historii i kultury regionu Lubelszczyzny
 • Szkolenia integracyjno-kulturowe oraz kursy adaptacyjne
 • Szkolenia z kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy, które będą obejmowały takie zagadnienia jak: warsztaty z kreatywności, warsztaty z przygotowania CV i listu motywacyjnego, trening autoprezentacji itd.
 • Kursy języka polskiego jako drugiego języka dla dzieci, młodzieży, dorosłych, zarówno intensywne jak i roczne, w formie kursów ogólnych jak i specjalistycznych
 • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży, w zakresie wiedzy niezbędnej do kontynuacji edukacji w Polsce

Zgodnie z wytycznymi Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dla celu szczegółowego: Integracja/ legalna migracja uczestnikami projektu mogą również być przedstawiciele instytucji publicznych zajmujących się cudzoziemcami oraz pracownicy socjalni, psychologowie, pedagogowie, kuratorowie, asystenci rodziny, działacze organizacji które wspierają migrantów w środowisku lubelskim. Do tej grupy osób skierowane są specjalistyczne szkolenia, których celem jest budowanie zdolności do lepszej obsługi cudzoziemców. Szkolenia te, to:

 • Szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pełnienia roli „Asystenta migranta” – pozwolą one nabyć wiedzę i kompetencje oraz praktyczne umiejętności w zakresie wspierania migrantów 
 • Warsztaty z kompetencji międzykulturowych, które będą miały formę certyfikowanych szkoleń podnoszących kompetencje praktyczne

W razie potrzeby w Biurze rekrutacji można uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów.

Dołącz do nas!

Projekt realizowany jest przez Wojewodę Lubelskiego – Lidera oraz partnerów: Fundacja Instytutu na Rzecz Państwa Prawa oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.